Raport Berg Holding 71/2020

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta –Netsu S.A. umowy o współpracy na dostawę – import pomp ciepła pod nazwą NETSU BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. siedzibą w Katowicach _“Emitent”, „Spółka”_ informuje, że spółka zależna od Emitenta, tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach , _dalej: „Spółka zależna”_ zawarła w dniu dzisiejszym umowę o współpracy handlowej _dalej: „Umowa”_ z dostawcą – importerem Klima – Therm Sp. z o.o. _dalej: „Dostawca”_ na mocy której strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy polegającej na dostarczaniu przez Dostawcę na rzecz Spółki zależnej urządzeń pomp ciepła oraz części zamiennych do pomp ciepła , takich jak:
– pompa ciepła woda-powietrze SPLIT o mocy od 8 do 30 kw,
– pompa ciepła woda powietrze MONOBLOK o mocy od 8 do 30 kw,
które będą produkowane na rzecz Spółki zależnej pod znakiem towarowym „NETSU”.

W związku z faktem wprowadzania do obrotu urządzeń pod znakiem towarowym „NETSU”, w rozumieniu artykułu 19 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku _Dz.U.2019.544 z późn. zm_ spółka NETSU S.A. staje się producentem, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami i obowiązkami.

Na mocy zawartej Umowy, Dostawca jest zobowiązany do:
– sprowadzenia urządzeń objętych Umową przez Dostawcę na rzecz Spółki zależnej,
– dokonania oclenia, opłat urzędowych,
– magazynowania produktów objętych Umową przez Dostawcę na rzecz Spółki zależnej,
– wysyłki do wskazanego klienta w kraju urządzeń na mocy zawartej Umowy,
– wysyłki do wskazanego klienta w kraju części zamiennych do urządzeń.

Strony ustaliły także sposób składania zamówień, w tym ich minimalną ilość, która wynosi 1000 pomp na 2021 rok oraz system dodatkowych obniżek w cenie jak i bonusów na rzecz NETSU S.A.

Zawarta Umowa przewiduje wyłączność na dostawę produktów objętych Umową na rzecz Dostawcy.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu Umowy ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy przez Spółkę zależną jest związana z dokonaną zmianą przedmiotu działalności Spółki zależnej, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 52/2020 z dnia 14 października 2020 r., a także jest związana z realizacją strategii Emitenta, w szczególności w zakresie technologii i odnawialnych źródeł energii.