Raport Berg Holding 20/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży pomp ciepła BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż spółka zależna od Emitenta – NETSU S.A. zawarła umowę na sprzedaż pomp ciepła wraz z urządzeniami dodatkowymi na łączną kwotę 568.796,20 zł netto + VAT.

Na mocy zawartej umowy NETSU S.A. udzieliło Kupującemu 2-letniej rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz 7-letniej gwarancji na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych. Ponadto każda ze stron może rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu umowy sprzedaży ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.