NETSU / Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania cookies

NETSU S.A.

 

Dbając o prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetowa, informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności.

 

 1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: https://netsu.pl/ jest NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38 lok 0.10.

Dane Kontaktowe:

– e-mail: office@netsu.pl

– numer telefonu: 32 307 00 55

– adres do korespondencji: NETSU S.A., ul. Żeliwna 38 lok 0.10, 40-599 Katowice.

W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio Administratorem skontaktować pisząc na adres mailowy office@netsu.pl lub pisemnie na adres Spółki z dopiskiem „dane osobowe”.

Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

 

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

NETSU S.A. jest administratorem danych, oznacza to, że przetwarza dane osobowe użytkowników korzystający z serwisu, w tym wprowadzających dane do formularzy kontaktowych na stronie lub poprzez wysyłanie wiadomości mailowych na adres Administratora podany na stronie internetowej, bądź zgłoszenie chęci otrzymywania na newsletter ’a. Przetwarzanymi danymi są wszystkie te podane w formularzach takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług, w następujących celach:

 

 1. KONTAKT/OBSŁUGA KLIENTA/ ZOSTAŃ INSTALATOREM

Przesłanie wiadomości na naszą skrzynkę poczty elektronicznej bądź poprzez formularz Kontakt zamieszczony w serwisie wymaga podania Państwa danych osobowych. W tym celu przetwarzamy, np. imię, adres email, numer kontaktowy. W celu dokonania rezerwacji, obsługi nadesłanej korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (Art. 6 pkt. 1 lit. f RODO), jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów; utrzymanie kontaktu przed nawiązaniem współpracy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych utrudni, czy wręcz uniemożliwi komunikację, odpowiedź na przesłaną wiadomość.

 

 1. REJESTRACJI URZĄDZEŃ

Korzystanie z konta w serwisie zapewnia użytkownikowi dostęp do oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. Założenie konta wymaga wypełnienia formularza zamówienia oraz kliknięcia pola „Zarejestruj konto”. W celu udostępnienia usługi konta w  co ułatwi oraz umożliwi dostęp do informacji o złożonych wcześniej przez klienta zamówieniach, serwisach oraz możliwości zgłoszenia usterek. Podstawną prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest niezbędność: – wykonania świadczonej usługi – udostępnienia konta klienta (Art. 6 pkt. 1 lit. b RODO).

Podanie danych osobowych przy rejestracji konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do jego utworzenia. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości utworzenia konta.

 

 

 1. NEWSLETTER
  Zapis do newsletter’a poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w serwisie wymaga podania adresu e-mail w celu subskrypcji newsletter’a, który polega na wysyłaniu informacji handlowych dotyczących aktualnych ofert, promocji, usług, organizowanych wydarzeń oraz konkursów przez Administratora i jego partnerów biznesowych na wskazany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest zgoda (art. 6 pkt. 1 lit. a RODO), która może być w każdej chwili wycofana choćby e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest prowadzenie i sprawne funkcjonowanie newsletter’a (art. 6 pkt. 1 lit. f RODO). Podanie adresu poczty elektronicznej; wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Państwa adresu email w celu wysyłki newsletter ‘a. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych uniemożliwi wysyłkę newsletter ‘a.

 

 1. MARKETING BEZPOŚREDNI

W zakresie i celu zgodnym ze zgodą przez Ciebie wyrażoną (art. 6 ust. 1 a) RODO), na prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, która może być w każdej chwili wycofana choćby e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych uniemożliwi prowadzenie działań marketingowych przez Administratora.

 

 1. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, SERWIS INTERNETOWY

Prowadzimy stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych, przetwarzając dane, które Państwo nam udostępniają: w celu informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, które organizujemy; naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości). Podstawną prawną przetwarzania tych danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (Art. 6 pkt. 1 lit. f RODO), który polega na promowaniu naszej marki, naszych produktów i usług, budowaniu i utrzymywaniu społeczności z nami związanej oraz w celu prowadzenia komunikacji,  podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości informowania Państwa o naszych aktywnościach, organizowanych wydarzeniach, czy podjęcia kontaktu.

 

 

 1. STATYSTYKI, BADANIE OPINI KLIENTA, OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ STRONY Zapewniamy najwyższe standardy świadczenia naszych usług, dlatego możemy prowadzić statystyki, analizy, badania satysfakcji klienta. W celu optymalizacji działań i dostosowania naszych usług do potrzeb klientów; podstawną prawną przetwarzania tych danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (Art. 6 pkt. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnianiu najwyższych standardów świadczonych usług oraz zgoda na przetwarzanie danych (Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO  podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości optymalizacji i dostosowania naszych usług do Państwa potrzeb.
 2. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW/ ZOSTAŃ INSTALATOREM
  Prowadzimy procesy rekrutacyjne osób starających się o zatrudnienie w naszej firmie, przetwarzając dane, które Państwo nam udostępnią: w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji osób starających się o zatrudnienie w naszej firmie/ nawiązania współpracy z instalatorem, podstawną prawną przetwarzania tych danych jest: – obowiązek prawny wynikający z art. 221 Kodeksu pracy (Art. 6 pkt. 1 lit. c RODO), – działania zmierzające do zawarcia umowy o pracę na dalszych etapach rekrutacji/umowy współpracy z instalatorem (Art. 6 pkt. 1 lit. b RODO) – zgoda osoby starającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych przekraczających zakres wskazany w przepisach prawa (Art. 6 pkt. 1 lit. a, Art. 9 ust. 2 lit. a RODO); Zgoda może zostać wyrażona w formie pisemnego oświadczenia lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające (np. przesłanie CV). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym, podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju umowy oraz celu przetwarzania:

 • do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie – w przypadku udzielonej zgody np. na marketing, newsletter,
 • do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu – w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 • do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze;
 • w zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez ATAL oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

– Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,

Prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

–  Prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

–  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,

– Prawo do ograniczenia przetwarzania,

–  Prawo do sprzeciwu, co oznacza, że mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.

–  Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wystąpienia przez Państwa z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień mogą Państwo złożyć: e-mailowo poprzez wysłanie wiadomości na adres: office@netsu.pl Odpowiedź będzie udzielona e-mailowo w ciągu 14 dni. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

 

 1. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na rzecz Administratora. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

– podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,

– podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi marketingowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, księgowe, kurierskie, bankowe, operatorzy płatności, pomoc prawną, instalatorzy itp.),

– innym niezależnym odbiorcom z grupy kapitałowej Administratora, naszym partnerom handlowych oraz innym upoważnionym przez Państwa odbiorcom. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

 

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Wyjątek mogą stanowić działania związane z wykorzystywaniem przez Administratora narzędzi służących do promowania własnej marki w mediach społecznościowych, marketingu bezpośredniego czy prowadzenia newsletter’a. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 

 1. PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, tworzenia statystyk, marketingu i remarketingu, dopasowania wyświetlanych materiałów w sieciach reklamowych (np. Google) na podstawie profilu użytkownika.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator może wykorzystywać Cookies do prowadzenia analiz na potrzeby anonimowych statystyk w celu optymalizacji działania serwisu internetowego.
Administrator wykorzystuje zewnętrzne Cookies w celu popularyzowania własnego serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook. Administrator zewnętrznych Cookies Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności proponujemy bezpośredni kontakt z dostawcą usług bądź zapoznanie się z polityką prywatności: FACEBOOK GOOGLE

 

 1. Narzędzia społecznościowe

Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Youtube,

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP użytkownika) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli użytkownik zalogował  się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do profilu tego użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

W przypadku użycia przez użytkownika danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Youtube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Linkedin https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jeśli nie użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio do profilu użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla używanej przez siebie przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

 1. LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagało tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub będzie to podyktowane rozwojem serwisu. Aktualny tekst polityki zawszę będzie znajdować się w serwisie. Ostatniej aktualizacji Polityki dokonano 20-11-2023r.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu